Pályázati felhívás

 

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány

p á l y á z a t o t   h i r d e t

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (6500 Baja, Duna u. 33.)

Főigazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére

A jogviszony jellege, időtartama:
munkaviszony meghatározatlan időre 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás  2019. január 1. napjától  2024. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre szól 

A munkavégzés helye:
6500 Baja, Duna u. 33. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja magasabb vezetői feladatok ellátása (főigazgató). Az intézmény szakmai és gazdasági munkájának irányítása, szervezése, ellenőrzése az irányadó jogszabályokban, valamint az intézmény szabályzataiban meghatározott feladatok ellátása. 

Munkabér és juttatások:
A munkáltatóval történő megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

·         Pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség

·         Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

·         Legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

·         A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vállalása

·         legalább C1 típusú német nyelvvizsga, magas szintű aktív nyelvtudás

·         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·       Fényképes szakmai önéletrajz,

·       Az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelések,

·       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

·       Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata

·       Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,

·       Nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2019. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Közalapítvány titkársága nyújt, a 79/520-938-as   telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·         Postai úton, a pályázatnak az MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány címére történő megküldésével (6500 Baja, Duna u. 33.).

·         Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését és a pályázatra utalást a következő módon: „főigazgatói pályázat”

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról az elnök előterjesztésére a Közalapítvány Kuratóriuma dönt, a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje:
2018. október 26.

A munkáltatóval és az intézménnyel kapcsolatban további információt a kozalapitvany.mnamk.hu , illetve a www.mnamk.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csontos Attila

Szeretettel köszöntöm a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány honlapjának minden kedves látogatóját!

A Közalapítvány feladata közhasznúan irányítani, gyarapítani és fenntartani azt a reábízott szellemi- és anyagi vagyont is megtestesítő intézményt, amely arra szolgál, hogy minél nagyobb körben lefedje a magyarországi németek óvodai-, általános iskolai-, és európai szintű és elismertségű gimnáziumi oktatási és nevelési igényeit; valamint az érettségi vizsgán alapuló, életpályára állító, speciális képzési igényeit, továbbá előkészítse és végrehajtsa az államilag elismert nyelvvizsgáztatást. Mindezt úgy, hogy eközben növendékei és más érdeklődők számára igényt teremtően közvetítse és fejlessze a német kultúrát.

Intézményünk olyan német külföldi iskola (Auslandsschule), amely német nemzetiségi óvodai nevelést, általános iskolai, gimnáziumi, és szakgimnáziumi oktatást, érettségin alapuló szakképzést, kollégiumi ellátást, illetve közművelődéshez kapcsolódó feladatokat lát el Baján, a székhelyén.

Magyarországi és németországi tanárok modern módszerekkel két nyelven oktatják a szaktantárgyakat. A kétnyelvű német nemzetiségi tagozaton a diákok két nyelven érettségiznek, ezáltal közép-vagy felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetnek. Lehetőség van a nemzetközileg is elismert DSD II. németországi nyelvvizsga megszerzésére is. A német-magyar tagozaton végzős tanulók egy vizsga keretei között két érettségi bizonyítványt szerezhetnek; a német és a magyar állam érettségi bizonyítványát egyaránt. A német érettségi bizonyítvány megszerzése lehetővé teszi a felvétel nélküli tanulmányok folytatását Németországban.

Az idegenforgalom iránt érdeklődő tanulók a szakgimnáziumi képzés keretén belül sajátíthatják el a szakképesítés megszerzéséhez szükséges ismereteket, illetve a nyelvi előkészítő osztály keretein belül színvonalas német nyelvtudásra tehetnek szert.

Az MNÁMK által ellátott feladatok fokozatosan bővültek. 2009-ben Kecskeméten, 2012-ben Miskolcon induló tagintézmények a Baden-Württembergi tanterv szerint működő német nyelvű külföldi iskolának minősülő, általános iskolai, továbbá gimnáziumi oktatást végeznek.

Kérem, hogy honlapunkat böngéssze és ismerkedjen meg a Közalapítványunk sokoldalú tevékenységével!

Üdvözlettel:

Csontos Attila
a Közalapítvány kuratóriumának elnöke

 

 

 Következő oldal: Kuratorium